SketchPaint – הוראות שימוש

צבע לניגוב יבש

הכנת השטח

 •  על השטח הנצבע להיות חלק, נקי, ללא אבק, גריז ודטרגנטים.
 •  יש להסיר צבע מתקלף ולשייף את פני השטח בנייר שיוף.
 •  משטחים מבריקים או מבריקים למחצה יש לחספס בנייר שיוף.
 •  יש לנקות את פני השטח באמצעות בד לח נקי ולהמתין לייבוש.
 •  יש למסך את האזור הנצבע במסקינג טייפ.

יישום שכבת ייסוד

 •  ניתן ליישם את SketchPaint ישירות על משטחים סופגים במקצת כגון עץ, MDF, לוחות גבס ו- MagnetPaint. יש לטפל מראש בחומרים סופגים מאוד ותשתיות עץ באמצעות צבע יסוד מתאים.
 •  יש להשתמש בשתיים או שלוש שכבות של אמולסיה לבנה על משטחים כהים או צבעוניים לפני היישום של SketchPaint לבן.
 •  בעת שימוש ב SketchPaint שקוף, יש להתחיל באמצעות צביעה של האזור באופן אחיד בגוון לפי בחירתך לפני היישום של SketchPaint שקוף.

הכנת האזור והציוד

 •  יש ליישם SketchPaint באמצעות רולר ספוג עדין או רולר פרווה עם שיער קצר. יש להסיר שערות מנותקות מהרולר לפני השימוש באמצעות שטיפה במים צלולים זורמים.
 •  יש להשתמש רק ברולר ומגש אחד לכל מכל של SketchPaint על מנת למנוע מצבע שהתקשה מלזהם צבע טרי.
 •  יש להפריד את שני המכלים ולשפוך את כל התכולה של המכל הקטן למכל הגדול, ולערבב היטב במשך כשלוש דקות. יש להשאיר את המכלים לעמוד במשך 5 דקות עד שמרבית בועות האוויר נעלמות. אם נדרש, ניתן למהול עד ל 10% לכל היותר באמצעות מים צלולים.
 • אין לערבב צבע זה עם צבע אחר.

יישום SketchPaint

 • יש ליישם את הצבע SketchPaint בתוך שעה אחת לכל היותר מרגע הערבוב של שני המכלים. זמן זה עלול להתקצר מאוד אם מיישמים את הצבע באזור חם ומאוורר היטב.
 •  יש לצפות היטב את הרולר בצבע ולגלול ממש עד לקצה האזור אותו ברצונך לצבוע. אין להשתמש במברשות.
 •  יש לשמור על כיסוי של לכל היותר
 • 3 מ"ר למכל של 0.5 ליטר, בשכבה אחת.
 •  במקרה של צביעת אזור גדול, יש להכין רולר ומגש חדשים, ולהכין את המכל הבא לפני שמסיימים את הנוכחי.
 •  יש להסיר מסקינג טייפ בתוך שעה מרגע היישום, או לחרוץ לאורך קצה המסקינג טייפ באמצעות סכין מלאכה, ולקלף.
 •  צבע SketchPaint יהיה יבש למגע לאחר 24 שעות, אולם יש לאפשר לפחות 5 ימים לפני כתיבה על פני השטח על מנת לוודא הקשיה מלאה של הצבע.
 •   אזהרה: אין לאטום את המוצר המעורבב בשום מקרה.

תחזוקה של SketchPaint

 •  אנו ממליצים להשתמש עם SketchPaint בעטי Sketch Marker. עטים אחרים יש לבדוק מבעוד מועד לאפשרות מחיקה.
 •  יש להשתמש בתרסיס SketchCleaner על מנת להסיר סימנים עיקשים. אין להשתמש בחומרים כימיים או דטרגנטים אברזיביים לניקוי פני השטח.